Lékařský posudek je dokument jako jakýkoliv jiný úřední doklad. Při jeho vydávání se postupuje obdobně jako při vydání úředních dokladů.

Proto NELZE vydávat lékařské posudky jen tak ve dveřích, například otiskem lékařského razítka na pacientem donesený formulář.

Lékařský posudek vydává pouze REGISTRUJÍCÍ POSKYTOVATEL posuzované osoby, pokud zákon č. 373/2011 Sb nebo jiný právný předpis nestanoví jinak.

Náležitosti lékařského posudku stanovuje vyhláška č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a pokud nejsou obsaženy, nejedná se o platný posudek.

Na vydání lékařského posudku máme 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o posouzení. V případě, že k posouzení je nutné laboratorní vyšetření nebo vyšetření specialistou, dopočítá se 10 pracovních dnů od doby obdržení výsledků těchto doplňujících vyšetření.

Vystavujeme posudky k zotavovacím akcím typu letní tábor, škola v přírodě a pod., posudky ke sportu, k práci, řidičskému oprávnění atd.

Posudky pro sportovní činnost

Druhy, četnost a obsah sportovních prohlídek stanovuje od 1.1.2014 Vyhláška 391/2013 Sb. O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Vytiskněte si:

Platnost lékařského posudku je 1 rok, pokud během té doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte!

Pokud Vaše dítě trénuje tzv. kontaktní sport, vrcholově sportuje nebo navštěvuje střední či vysokou školu se zaměřením na TV, prohlídku u nás nelze provést.

Doporučuji kontaktaktovat lékaře tělovýchovného lékařství (Česká společnost tělovýchovného lékařství)

Posudek k práci, brigádě

Pokud zaměstnavatel zaměstnance, vykonávajícího bezrizikovou práci, vyšle na základě písemné žádosti na pracovnělékařskou prohlídku k jeho registrujícímu lékaři (obvoďákovi), tento registrující lékař má nově povinnost provést takovou prohlídku a vystavit o ní lékařský posudek, ALE JENOM V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH, které jsou uvedeny níže!

Registrující lékař MŮŽE lékařské prohlídky provádět, pokud jde o práce, které jsou tzv. BEZRIZIKOVÉ. To znamená, že tyto práce:

  • jsou zařazeny výhradně do kategorie 1
  • součástí práce není činnost představující riziko ohrožení zdraví (viz část II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb.,)
  • na zdravotní způsobilost k práci nejsou kladeny zvláštní nároky dalšími právními předpisy (např. zaměstnanci drážní dopravy, piloti, profesionální řidiči apod.)

Pokud splňujete výše uvedené kritéria, vytiskněte si ŽÁDOST PRO POSUDEK K PRÁCI a nechte si ho předvyplnit zamestnavatele - vzor níže.

VZOR ŽÁDOSTI PRO POSUDEK K PRÁCI ke stažení ZDE.

Pro ostatní platí, že registrující lékař vystaví POUZE výpis z dokumentace a žadatel musí absolvovat prohlídku u závodního lékaře nebo u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Vzdělávání - studium

K posudku ke studiu na SŠ potřebujeme znát celý název školy a přesný kód oboru!

Řídí se vyhláškou č. 211/2010 Sb

Ve výše uvedené vyhlášce doporučuji vyhledat vámi vybraný obor a najít v něm také ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ.

Pokud jste v péči odborného lékaře s diagnózou, která je uvedená v omezení, bude nutné VYJÁDŘENÍ KE SCHOPNOSTI STUDIA i od odborného lékaře.

Omluvenky

Na poli omlouvání žáka a studenta z vyučování platí, že absence omlouvají zákonní zástupci v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon a s Metodickým pokynem MŠMT z r. 2002.

Pod pojem „doložení důvodu nepřítomnosti“ nespadá pouze „potvrzení“ od lékaře, ale je to jakékoliv validní zdůvodnění, tedy i potvrzení vystavené zákonným zástupcem nebo zletilým pacientem.

Ve výjimečných případech, kdy je vážné podezření na záškoláctví, může škola písemně požádat lékaře prostřednictvím zákonného zástupce (s jeho podpisem na žádosti) o potvrzování ošetření konkrétního žáka v danou dobu v ordinaci. Nejedná se o omlouvání ve stylu „nemocen od–do“.

Omlouvání absence předškolních dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, probíhá ve stejném režimu jako u vyšších stupňů vzdělávání, tedy primárně omlouvají zákonní zástupci.

Důvodem k nutnosti podání písemné žádosti je Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), které od 25. května 2018 nahradí současný český zákon o ochraně osobních údajů.

Vydání potvrzení není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, hradí si ho žadatel.